Skip to main content

Algemene Voorwaarden

 

1         Inleiding

Dit document bevat de Algemene Voorwaarden van DM3 Concepts B.V., gevestigd te AMERSFOORT, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 509.637.83. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij www.voorwaarden.net.

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle diensten en producten van of namens DM3 Concepts B.V. Daarnaast zijn er Aanvullende Voorwaarden opgesteld voor specifieke producten en diensten. Deze zullen ter hand worden gesteld indien deze van toepassing zijn.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 april 2014.

 

2         Definities

 

Onder Opdrachtnemer wordt verstaan DM3 Concepts B.V. gevestigd te AMERSFOORT.
Onder Product wordt verstaan door Opdrachtnemer geleverde materialen of goederen.
Onder Dienst wordt verstaan iedere activiteit verricht door Opdrachtnemer die niet onder de omschrijving van Product valt.
Onder Opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijke persoon die van Opdrachtnemer een Product of Dienst afneemt.
Onder Overeenkomst wordt verstaan een afspraak tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, inhoudende de levering van Producten en/of Diensten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever. De Overeenkomst bevat specifieke afspraken over de dienstverlening en producten, en vormt één geheel met de Algemene Voorwaarden en (indien van toepassing) de Aanvullende Voorwaarden voor de betreffende Producten en/of Diensten.

 

3         Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten, Producten en Diensten van Opdrachtnemer, en alle overige door Opdrachtnemer verrichte handelingen en uitgevoerde werkzaamheden.

Door het aangaan van een Overeenkomst door de Opdrachtgever met de Opdrachtnemer, verklaart de Opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en de eventueel van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden, en tevens dat hij/zij akkoord gaat met deze voorwaarden.

Door het aangaan van een Overeenkomst door de Opdrachtgever met de Opdrachtnemer, verklaart de Opdrachtgever uitdrukkelijk dat eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever op de Overeenkomst niet van toepassing zijn.

Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of eventueel relevante Aanvullende Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in een dergelijke situatie direct in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking daarvan in acht worden genomen.

Afspraken die aanvullend zijn of strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden of de relevante Aanvullende Voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd in de Overeenkomst en ondertekend door de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is steeds gerechtigd deze Algemene Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Indien Klant niet instemt met inhoudelijke wijzigingen heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden op te zeggen.

 

4         Overeenkomsten

 

4.1      Totstandkoming van een Overeenkomst

Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod of de offerte expliciet anders is vermeld. Een samengestelde offerte verplicht Opdrachtnemer niet tot het leveren van een onderdeel daarvan tegen een overeenkomstig deel van de aangeboden prijs.

Bij elke aanbieding of offerte kan Opdrachtnemer een geldigheidstermijn vermelden. Indien geen geldigheidstermijn wordt vermeldt, zal een geldigheidstermijn van 21 dagen worden verstaan.

Na aanvaarding van de aanbieding door Opdrachtgever is onverwijlde herroeping door Opdrachtnemer mogelijk. In geval van herroeping komt de overeenkomst niet tot stand en is Opdrachtnemer gehouden alle betalingen die reeds van Opdrachtgever zijn ontvangen terug te betalen. Opdrachtnemer kan een aspirant-Opdrachtgever om haar moverende redenen weigeren.

Een Overeenkomst kan op twee manieren tot stand komen:

wanneer de Opdrachtgever de aanbieding of offerte schriftelijk, per e-mail of op een andere nader te specificeren wijze bevestigt;

wanneer de Opdrachtgever het product of de dienst uit de aanbieding of offerte begint te gebruiken of af te nemen. In dit laatste geval zal de Opdrachtnemer schriftelijk of per e-mail een bevestiging van totstandkoming van de overeenkomst aan de Opdrachtgever sturen.

Opdrachtgever geeft bij deze toestemming aan Opdrachtnemer om zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in een persoonsregistratie, voor zover benodigd is voor uitvoering en nakoming van de Overeenkomst. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Opdrachtnemer, en wordt niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij Opdrachtnemer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

4.2      Duur van een Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst bepaalde termijn, of de termijn die staat vermeld in de aanbieding en/of de Aanvullende Voorwaarden voor betreffende product/dienst. Indien zowel in de Overeenkomst als in de Aanvullende voorwaarden geen bepalingen staan ten aanzien van duur van de overeenkomst, dan geldt automatisch een termijn van één (1) jaar.

4.3      Verlenging van een Overeenkomst

Een Overeenkomst zal worden verlengd volgens de daarover in de Overeenkomst vastgelegde afspraken of volgens de bepalingen in de Aanvullende Voorwaarden voor betreffende product/dienst. Indien zowel in de Overeenkomst als in de Aanvullende voorwaarden geen bepalingen staan ten aanzien van verlenging, dan wordt een Overeenkomst stilzwijgend verlengd met een periode die gelijk is aan de periode die op dat moment ten einde komt.

4.4      Beëindiging van een Overeenkomst

Zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever hebben het recht om een Overeenkomst op te zeggen met volledige inachtneming van de in de Overeenkomst afgesproken opzegtermijn of de in de Aanvullende Voorwaarden voor betreffende product dienst vastgelegde opzegtermijn. Indien zowel in de Overeenkomst als in de Aanvullende voorwaarden geen bepalingen staan ten aanzien van opzegtermijn, dan geldt een periode van één (1) week bij kortdurende Overeenkomsten (korter dan 3 maanden) en een periode van één (1) maand bij langdurende Overeenkomsten (3 maanden of langer).

Zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever hebben het recht om een Overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden, indien:

  • de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
  • de wederpartij in staat van faillissement verkeerd of een faillissementsaanvraag jegens hem is ingediend;
  • de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;
  • de activiteiten van de wederpartij feitelijk zijn gestaakt;
  • de wederpartij in verzuim is of in gebreken blijft.

 

5         Uitvoering van een Overeenkomst

 

5.1      Informatieplicht en medewerking

De Opdrachtgever verplicht zich om aan de Opdrachtnemer alle noodzakelijke gegevens te verschaffen die de Opdrachtnemer nodig heeft om het Product te kunnen leveren en/of de Dienst te kunnen verrichten. De Opdrachtnemer verplicht zich er toe om zo snel mogelijk expliciet aan te geven welke informatie benodigd is, en om een voor de betreffende informatie geschikt communicatiekanaal aan te bieden c.q. te gebruiken.

Indien de Opdrachtnemer voor de levering van het Product en/of het verrichten van de Dienst afhankelijk is van de medewerking van de Opdrachtgever, dan verplicht de Opdrachtgever zich om de benodigde medewerking te verlenen. De Opdrachtnemer verplicht zich er toe om zo snel mogelijk expliciet aan te geven waaruit de medewerking moet bestaan.

De Opdrachtgever is er zich van bewust dat het ontbreken en of het te laat aanleveren van de benodigde informatie en/of medewerking door de Opdrachtgever kan leiden tot vertraging bij de levering van het Product en/of het verrichten van de Dienst. De Opdrachtnemer zal in voorkomende gevallen de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

5.2      Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding jegens derden van gegevens van vertrouwelijke aard in welke vorm dan ook, tenzij daarvoor voorafgaand toestemming is verleend, of wanneer deze gegevens in redelijkheid kunnen worden aangemerkt als niet-vertrouwelijk, of wanneer de wederpartij deze gegevens op enige wijze zelf openbaar heeft gemaakt. Wanneer een der partijen krachtens de wet of een rechterlijke beslissing verplicht wordt om gegevens over de wederpartij te verstrekken aan de overheid of aan instanties die daarvoor door de overheid zijn aangewezen, dan vervalt de geheimhoudingsverplichting voor die specifieke situatie.

Opdrachtnemer zal zorgvuldig omgaan met gegevens van of over Opdrachtnemers, Overeenkomsten, en geleverde producten en diensten. Gegevens worden niet aan derden verstrekt. Gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan overheidsinstanties tenzij daartoe een wettelijke verplichting of juridische maatregel bestaat.

Leverancier registreert en bewaart informatie over de Opdrachtgever, inclusief persoonlijke gegevens van vertegenwoordigers van de Opdrachtgever alleen wanneer deze benodigd zijn voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ter zake gesloten Overeenkomsten.

5.3      Contractoverneming

De Opdrachtgever heeft niet het recht de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij, tenzij de Opdrachtnemer hiermee vooraf heeft ingestemd. Eventueel hiermee gepaard gaande kosten zullen voor rekening zijn van de Opdrachtgever.

Opdrachtnemer heeft het recht om de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan een derde of in onderaanneming uit te besteden. Opdrachtnemer zal er in dergelijke gevallen op toezien dat alle verplichtingen jegens Opdrachtgever door de nieuwe partij worden nagekomen.

5.4      Gebruik van een product en/of dienst

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan een product en/of dienst te gebruiken voor handelingen of activiteiten die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde deze Algemene Voorwaarden of de relevante Aanvullende Voorwaarden.

5.5      Onderhoud

Leverancier is niet verplicht om onderhoud te verrichten aan een geleverd Product, tenzij hierover vooraf en expliciet schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

 

6         Facturering en Betaling

 

6.1      Facturering

Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Bij facturering worden BTW en overige heffingen aan het factuurbedrag toegevoegd.

Eventueel in andere valuta’s vermelde bedragen zijn slechts indicatief en worden berekend volgens de wisselkoers op de laatste dag van de maand. Wanneer Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever een factuur opstelt in een andere valuta dan Euro’s dan zal daarvoor de wisselkoers worden gebruikt die geldt op het moment van facturering.

Opdrachtnemer zal de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding(en) door middel van een factuur in rekening brengen.

Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij de Opdrachtnemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. De opdrachtnemer zal indien nodig de factuur corrigeren.

6.2      Betaling

Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien (14) dagen volledig te voldoen, te rekenen vanaf de factuurdatum. Als factuurdatum geldt de datum die op de factuur is vermeld. Als moment van betaling geldt het moment waarop het volledige verschuldigde bedrag door opdrachtnemer is ontvangen op de desbetreffende bankrekeningnummer, welke zal worden vermeld op de factuur. Een factuur kan uit verschillende betalingstermijnen bestaan, mits overeengekomen zullen deze worden omschreven in de factuur.

Indien Opdrachtgever de factuur na het verstrijken van een of meerdere betalingstermijn(en) niet of niet volledig heeft betaald, zal Opdrachtnemer een betalingsherinnering aan Opdrachtgever sturen. Indien Opdrachtgever niet alsnog zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen (mits anders vermeld) na de betalingsherinnering het volledige verschuldigde factuurbedrag betaalt, dan is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Vanaf de datum waarop Opdrachtnemer in verzuim is, is Opdrachtnemer gerechtigd over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en komen de eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten (berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten) ten laste van de Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer kan op dat moment ook besluiten om de vordering middels een deurwaarder, incassobureau of gerechtelijke procedure te incasseren.

Tevens is Opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van alle of een gedeelte van de verplichtingen van Opdrachtnemer op te schorten vanaf de datum waarop Opdrachtgever in verzuim is.

 

7         Garantie, Aansprakelijkheid en Overmacht

 

7.1      Garantie

Opdrachtgever dient zich er voor het aangaan van een Overeenkomst van te vergewissen dat het product en/of de dienst die opdrachtnemer aanbiedt geschikt is voor het door Opdrachtgever beoogde doel.

Opdrachtnemer garandeert de kwaliteit en/of geschiktheid van geleverde producten en diensten voor de door Opdrachtnemer omschreven toepassing. In voorkomende gevallen zullen hierover vooraf schriftelijke afspraken gemaakt worden, incusief kwaliteitskenmerken en toetsingscriteria. Indien Opdrachtgever van mening is dat de geleverde producten en/of diensten niet voldoen aan deze kwaliteitskenmerken of toetsingscriteria, dan zal hij de Opdrachtnemer hiervan binnen twee weken na levering en/of prestatie op de hoogte stellen. Opdrachtnemer heeft vervolgens zes weken de tijd om de geconstateerde gebreken te onderzoeken en indien nodig c.q. mogelijk te verhelpen.

Indien Opdrachtnemer niet in staat blijkt te zijn een tekortkoming aan geleverde materialen of producten te verhelpen, zal in goed overleg gezocht worden naar een alternatief of noodoplossing. Hiermee kan ook een (gedeeltelijke) restitutie van de prijs van het product en/of de dienst worden bedoeld.

7.2      Aansprakelijkheid

Het gebruik van de door Opdrachtnemer geleverde producten en/of diensten is voor eigen risico van de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer verwerpt iedere aansprakelijkheid voor schade, direct en indirect (waaronder zonder beperking voortvloeiende, speciale, indirecte of bijkomstige schade, verlies van bedrijfswinsten, belemmering van bedrijfsuitvoering, kosten ter voorkoming of vaststelling van de schade, verlies van bedrijfsinformatie of andere geldelijke verliezen) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van het product of de dienst. Indien de rechtbank anders beslist zal iedere aansprakelijkheid in geen geval hoger zijn dan de door Opdrachtgever betaalde prijs voor Product en/of Dienst.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Opdrachtnemer zouden kunnen verhalen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door Opdrachtgever door middel van het Product en/of Dienst(en) beschikbaar gestelde informatie. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van de inhoud van het aangeleverde materiaal of websites welke binnen het netwerk vallen.

In het bijzonder wil de opdrachtnemer de opdrachtgever wijzen op art. 11.7a van de Telecommunicatiewet, de wet bescherming van persoonsgegevens. Door de Opt-in wetgeving worden de adverteerder en publisher verantwoordelijk gehouden om de bezoeker tijdig te informeren over eventuele data verzameling en het plaatsen van cookies en tracking materiaal, de opdrachtnemer is hiervoor dus niet verantwoordelijk.

7.3      Overmacht

De Opdrachtnemer kan niet worden verplicht tot het nakomen van de verplichtingen jegens de Opdrachtgever indien de Opdrachtnemer daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan de Opdrachtnemer of die door de wet aan de Opdrachtnemer worden opgelegd. Indien er sprake is van Overmacht zal de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk de Opdrachtgever hierover inlichten.

Omstandigheden die worden verstaan onder overmacht zijn onder meer maar niet uitsluitend: ziekte, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden en natuurrampen, storingen en vertragingen in de aanvoer van goederen en materialen, het niet nakomen van verplichtingen door toeleveranciers, onderaannemers, of dienstverleners van Opdrachtnemer, of onderbrekingen/storingen in het gas-, elektriciteit-, telefoonnetwerk of internet. Onder deze omstandigheden wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of verandering als gevolg waarvan nakoming van de Overeenkomst zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met het moment van aangaan van de Overeenkomst, dat nakoming in redelijkheid niet meer van Opdrachtnemer kan worden verwacht, zulks naar het oordeel van de Opdrachtnemer. In dit laatste geval zal de Opdrachtnemer direct in contact treden met de Opdrachtgever om overleg te voeren over eventuele voortzetting van de Overeenkomst met aanpassing aan de gewijzigde omstandigheden.

Gedurende de periode van Overmacht is de Opdrachtnemer niet verplicht tot nakoming van de afspraken voortvloeiend uit de Overeenkomst. Indien de Overmacht langer duurt dan een in de Overeenkomst gespecificeerde tijdsduur, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst op te zeggen conform artikel 6. De Opdrachtgever heeft daarbij geen recht op vergoeding van kosten en/of schade in welke vorm dan ook door de Opdrachtnemer. Het recht tot opzegging van de Overeenkomst vervalt zodra de situatie van Overmacht is opgeheven en de Opdrachtgever nog geen gebruik heeft gemaakt van het recht op opzegging.

 

8         Intellectueel eigendom en Toepasselijk recht

 

8.1      Intellectueel eigendom

Opdrachtnemer heeft en behoudt het volledige intellectuele eigendom over alle materialen en werken die zijn vervaardigd in het kader van een Overeenkomst met Opdrachtgever, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

Opdrachtnemer behoudt het recht om de door de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van een Overeenkomst toegenomen kennis te gebruiken voor andere doeleinden, met uitzondering van vertrouwelijke informatie van opdrachtgever.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van aansprakelijkheid ten aanzien van intellectueel eigendom voor alle door Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en werken.

8.2      Nederlands recht

Op deze Algemene Voorwaarden en elke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen ter zake van, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met deze Algemene voorwaarden en elke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, zullen worden voorgelegd aan door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.

 

Contactgegevens

 

Bezoekadres:

DM3 Concepts B.V.

Spacelab 43

3824 MR Amersfoort

Correspondentie:

DM3 Concepts B.V.

Spacelab 43

3824 MR Amersfoort

T: +31 (0)85 877 10 55

E: [email protected]

W: www.dm3concepts.com

Handelsregister 50 963 783
BTW nr. NL 8230.19.445.B.01
Rabobank 1432.47.786
IBAN NL23 RABO 0143 2477 86
BIC / SWIFT RABONL2U